GPW uszczuplona o 7 spółek na newconnect

GPW uszczuplona o 7 spółek na newconnect

We wtorek 8-go listopada br. Zarząd Giełdy zdecydował o wykluczeniu z obrotu GPW aż siedmiu spółek NewConnect. Z ekranów zniknęły: Artnews, BGS Energy Plus, Biomax, Efico-Sinersio, Zakłady Mięsne Mysław, Molmedica oraz Polfa.

Na ostateczną decyzję rady GPW miało wpływ permanentne naruszanie obowiązku informacyjnego, który jest nałożony na każdą spółkę obecną na Giełdzie.

W wyniku złamania zasad regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych na rynku NewConnect, które obligują każdą obecną tam firmę do regularnego składania raportów okresowych z obrotów spółki, Zarząd Giełdy wydał decyzję o usunięciu wymienionych przedsiębiorstw, uzasadniając swoją decyzję uporczywym naruszaniem Regulaminu ASO. Ponadto w uzasadnieniu znalazło się także podważenie wiarygodności wykluczonych spółek oraz naruszenie przez nie bezpieczeństwa obrotu instrumentami tychże spółek, jak też zagrożenie dla uczestników tego obrotu.

Przepisy GWP dla NewConnect w skrócie

Mimo, że obowiązki nakładane na spółki notowane na rynku NewConnect są relatywnie mniejsze do obowiązków spółek obecnych na Głównym Rynku, są one nadal ścisłe określone i dość restrykcyjne, a notoryczne łamanie „przykazań” GPW może mieć nieprzyjemny finał, jak ten wtorkowy, dla wyżej wymienionych spółek.

Głównymi zasadami, obowiązującymi na GPW w rynku NewConnect są:

  • raporty bieżące (w węższym zakresie niż na głównym rynku GPW), w tym również informacje poufne
  • raporty kwartalne, zawierające wybrane pozycje bilansowe oraz wybrane pozycje rachunku zysków i strat
  • raporty roczne zawierające zaudytowane sprawozdania finansowe,
  • sprawozdania finansowe zamieszczane w raportach okresowych emitent sporządza zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta ( (w przypadku spółki zagranicznej, spółka może stosować standardy obowiązujące w kraju swojej siedziby).

Sygnały ostrzegawcze

Zarząd Giełdy pełni funkcję wyjątkowo odpowiedzialną, która wymaga konsekwencji i trzymania postawy opartej na sztywnych regułach i zasad. Nie oznacza to jednak, że jednorazowe czy dwurazowe złamanie przepisów regulaminu, kończy się od razu decyzją ostateczną.

Każdy przedsiębiorca notowany na GPW (w tym przypadku mowa o rynku NewConnect), który nie stosuje się do panujących przepisów, otrzymuje przede wszystkich wezwania do uregulowania zaległości, braków w dokumentacji czy raportach, otrzymując wyznaczone terminy na nadrobienie zaniedbań.

Sytuacja radykalnie zmienia swój bieg, jeżeli przedsiębiorcy nie reagują na upomnienia Zarządu. Wówczas ich byt na GPW staje się istotnie zagrożony, co może pociągnąć za sobą konsekwencje również dla inwestorów, którzy swoje środki ulokowali w nierzetelnych spółkach.

Share

About Redakcja MPAC

Redakcja MPAC has created 13 entries.