Inflacja a kursy walut

Inflacja a kursy walut

Aktualnie większość krajów określanych jako rozwinięte lub rozwijające się stosuje system kursów płynnych. Oznacza to, że kursy walut są efektem rynkowej gry podaży i popytu. Interwencje na rynku walutowym należą do rzadkości, a zdecydowanie większy wpływ na cenę waluty mają czynniki gospodarcze. Jednym z nich jest inflacja.

Co to jest inflacja?

Według Narodowego banku Polskiego inflacja to „proces wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce. Skutkiem tego procesu jest spadek siły nabywczej pieniądza krajowego.”. Przyczyn inflacji może być wiele. Do najczęstszych należą:

  1. zwiększanie emisji pieniądza przez bank centralny,
  2. zbyt duża kreacja pieniądza w bankach komercyjnych,
  3. nadmierny wzrost popytu w gospodarce,
  4. gwałtowny spadek podaży związany na przykład z nagłym wzrostem kosztów produkcji.

Jak inflacja wpływa na kurs walutowy?

W krótkim okresie wpływ inflacji na kurs może być niewielki. Jednak w długim okresie wzrost cen w gospodarce będzie oddziaływał na rynek forex. Dzieję się tak z dwóch powodów:

  1. Wysokie ceny w kraju powodują, że produkowane w nim towary i usługi stają się mniej konkurencyjne. Popyt na eksportowane towary i usługi ulega ograniczeniu, co z kolei powoduje spadek popytu na walutę krajową.
  2. Relatywnie niższe ceny dóbr importowanych spowodują, że popyt na nie ulegnie zwiększeniu. Importerzy będą potrzebować więcej walut obcych, żeby zapewnić podaż. Sprzedaż waluty krajowej spowoduje spadek jej kursu.

Oczywiście na rynku obserwowane jest także zjawisko odwrotne, czyli wpływ kursu walutowego na poziom inflacji. Oba tematy poruszamy podczas naszych szkoleń forex. Przewidywanie poziomu inflacji ma duży wpływ na skuteczność podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

Share

About Marek Paciorkowski

Marek Paciorkowski has created 160 entries.