Wpływ interwencji walutowych banku centralnego na rynek wewnętrzny

Wpływ interwencji walutowych banku centralnego na rynek wewnętrzny

Na szkoleniach walutowych podkreślamy, że w procesie przewidywania zmienności na rynku forex należy brać pod uwagę wszystkie dostępne informacje – zarówno dotyczące sytuacji międzynarodowej jak i rynku wewnętrznego. Podkreślamy, że bezpośrednie interwencje walutowe prowadzone przez bank centralny mogą mieć poważny wpływ na gospodarkę kraju. Przede wszystkim mają one wpływ na realizowaną politykę monetarną. Zacznijmy od definicji bazy monetarnej. Według Narodowego Banku Polskiego jest to „suma gotówki w obiegu i rezerw banków komercyjnych na rachunkach w banku centralnym, czyli łączna ilość pieniądza bezpośrednio wyemitowanego przez bank centralny.”. 

„Interwencje niesterylizowane”

Są to interwencje, które mają wpływ na bazę monetarną. W tym modelu bank centralny interweniując na rynku walutowym zwiększa lub zmniejsza podaż pieniądza krajowego. Na przykład w celu zmniejszenia ceny waluty krajowej bank centralny kupuje walutę obcą. Podczas takiej transakcji dodatkowa podaż pieniądza krajowego powoduje zmniejszenie jego ceny i zwiększenie ceny waluty obcej.

„Interwencje sterylizowane”

Banki centralne starają się minimalizować negatywny wpływ interwencji na rynek wewnętrzny. W tym celu realizują proces „sterylizacji”. W dużym uproszczeniu polega on na tym, że kupowaniu lub sprzedaży waluty obcej towarzyszy transakcja kupna lub sprzedaży krajowych obligacji skarbowych. Jeżeli bank centralny skupując walutę obcą powoduje zwiększenie podaży pieniądza krajowego to jednocześnie poprzez sprzedaje obligacje, by zniwelować zwiększenie podaży pieniądza. Analogicznie banki postępują w odwrotnym przypadku. Eksperci sugerują, że tylko takie podejście do interwencji walutowych powoduje, że mają one szanse powodzenia.

Share

About Marek Paciorkowski

Marek Paciorkowski has created 160 entries.