Słownik forex

Słownik podstawowych pojęć świata forex i rynków walutowych

Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z rynkiem forex, który jest jednym z najdynamiczniejszych i najszybciej zmieniających się rynków finansowych, zacznij od zapoznania się z podstawowymi pojęciami, które przybliżą Ci tematykę i specyfikę tej branży. Nasze kompendium wiedzy zebrane w tym serwisie da Ci bazową, podstawową odpowiedź na pytanie – wiem już co to jest Forex – czy jestem gotowy na kolejny krok, szkolenie wprowadzające do gry na forex i zarabiania realnych pieniędzy?

Akcja – papier wartościowy. Jego posiadanie daje prawo do współwłasności spółki, która go wyemitowała. Osoba nabywająca akcje spółki staje się jej akcjonariuszem.

Analiza techniczna – analiza przebiegu notowań, która polega na obserwacji zmian cen historycznych w celu prognozowania przyszłych zmian kursów. Dzięki obserwacji wykresów i wskaźników możliwe jest przewidywanie trendów. Celem analizy technicznej jest rozpoznanie tendencji we wczesnej fazie jej rozwoju.

Aprecjacja – wzrost wartości waluty.

Ask/sell – stanowi rynkową cenę sprzedaży, po której rynek jest gotów sprzedać walutę bazową z danej pary walutowej.

ADP Non-Farm Employment Change – Raport ADP o zmianie zatrudnienia w sektorze prywatnym.

Analiza fundamentalna – Metoda przewidywania przyszłych ruchów cen instrumentu finansowego na podstawie czynników i danych ekonomicznych, politycznych i środowiskowych, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na poziom podaży i popytu na dany instrument.

Analiza techniczna – Metoda przewidywania ruchów cen i przyszłych trendów rynkowych na podstawie wykresów, oscylatorów i innych wskaźników zbudowanych na bazie historycznych danych o kursach walutowych i obrotach na rynku.

Average Hourly Earnings – Dynamika płacy godzinowej.

Bank centralny – instytucja, która sprawuje kontrolę nad polityką monetarną danego kraju.

BE / BREAK EWEN – próg rentowności,  poziom przy którym zamknięta pozycja wychodzi na 0.

Bid/buy – stanowi rynkową cenę kupna, po której rynek jest gotów kupić określoną walutę.

Bon skarbowy – dłużny papier wartościowy Skarbu Państwa na okaziciela.

Broker – osoba lub firma pośrednicząca w zawieraniu transakcji.

Byk – osoba grająca na wzrostach kursów.

Beige Book – Raport ten jest przygotowywany przez system rezerwy federalnej i publikowany jest 8 razy w roku. Zawiera on informacje na temat bieżących warunków gospodarowania oraz oczekiwań w poszczególnych regionach USA. Ponadto znajdują się w nim również wywiady z czołowymi biznesmenami i ekonomistami, którzy prezentują swoje poglądy na trendy gospodarcze. Mimo, że informacje w tym raporcie przedstawiają spóźniony obraz sytuacji to jednak w dużym stopniu jest on pomocny podczas prognozowania decyzji odnośnie przyszłej polityki monetarnej. Istotność dla rynku walutowego: 3/10 (z uwagi na to, że raport zawiera dość długi tekst stanowi przedmiot analiz ekonomistów, które dopiero po pewnym czasie znajdują przełożenie w kursach walutowych).

Bollinger Bands -Wstęgi Bollingera, to wskaźnik zbudowany w oparciu o zmienność występującą na rynku. Składa się ze średniej kroczącej (np. 15-to okresowej) oraz dwóch wstęg wyznaczających poziomy znajdujące się w odległości dwóch odchyleń standardowych od średniej. W okresach niewielkiej zmienności zakres wahań wyznaczony przez wstęgi ulega zawężeniu, co często poprzedza wybicie, natomiast wzrost zmienności powoduje zwiększenie rozpiętości pomiędzy ramionami wstęgi. Podstawowym założeniem, jakie wykorzystuje ten wskaźnik jest to, iż kurs powinien znajdować się wewnątrz wstęgi. Sygnał kupna generowany jest w momencie, gdy po wyjściu poza dolną wstęgę kurs przecina ją w ruchu powrotnym od dołu. W przypadku sygnału sprzedaży kurs po wybiciu poza górna wstęgę kurs przecina ją od góry. Częstą sytuacją, która występuje po okresie obniżonej zmienności jest wybicie i dłuższe przebywanie kursu poza wstęgą. Wstęga Bollingera wykorzystywana jest często razem z takimi wskaźnikami jak RSI, Momentum czy oscylatorem stochastycznym.

Building Permits – Zezwolenia na budowy domów.

Business Inventories – Wielkość zapasów.

Buy Limit – Polega na kupnie kontraktu z limitem ceny niższym od bieżącej ceny rynkowej.

Buy Stop – Otwarcie długiej pozycji po kursie wyższym od bieżącego.

Close – cena zamknięcia, czyli cena z ostatniego odczytu.

Cable – W języku dealerów potoczna nazwa kursu GBP/USD.

Capacity Utilization Rate – Wykorzystanie potencjału produkcyjnego.

Cash Rate – Decyzja RBA ws. stóp procentowych.

CBI Report – Raport o koniunkturze w branży przemysłowej oraz usługowej w Wielkiej Brytanii.

Challenger Job Cuts – Raport Challengera o planowanych zwolnieniach.

Chicago PMI – Indeks produkcji w okręgu Chicago. Indeks produkcji w okręgu Chicago, obrazujący aktywność sektora wytwórczego. Wartość powyżej 50 oznacza rozwój regionu, natomiast wartości niższe recesję. Indeks ten ma podobną budowę do globalnego ISM, co w połączeniu z faktem, że jest publikowany tuż przed ISM (1-3 dni różnicy), sprawia że jest doskonałym narzędziem prognostycznym tego ostatniego.

Claimant Count Change – Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych.

Construction Spending – Wydatki na konstrukcje budowlane.

Consumer Confidence – Raport odnosi się do poglądów konsumentów.

Consumer Sentiment – Indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan.

Consumer Spending – Wydatki konsumentów.

Contract For Difference (CFD) – to kontrakt różnic kursowych, instrument pochodnych, lewarowany, pozwalający zarabiać na zmianach kursów akcji. Transakcja na kontraktach CFD dają możliwość kupna lub sprzedaży określonej ilości akcji bez konieczności dysponowania środkami pokrywającymi całą wartość kontraktu – wystarczy zabezpieczenie, zwane depozytem, gwarantujące rozliczenie transakcji w przypadku niekorzystnego dla inwestora ruchu kursów walutowych.

CPI – (Consumer Price Index -CPI; Core-CPI ) – Raport, w którym ujęte zostały ceny płacone za dobra i usługi znajdujące się w koszyku nabywanym przez typowego konsumenta. Dla poszczególnych elementów takich jak koszty między innymi zakwaterowania, transportu, żywności, opieki medycznej, usług czy też ubrań. Do publicznej wiadomości podawany jest również wskaźnik nie ujmujący cen energii i żywności – Core CPI. Inflacja CPI ma nieco większe znaczenie niż PPI a w większości przypadków to ona jest stawiana jak kryterium do analizy procesów inflacyjnych w USA. Ponadto inflacja CPI jest w wielu przypadkach narzędziem do obliczania realnych zmian niektórych wskaźników, przykładowo realna sprzedaż detaliczna. Istotność dla rynku walutowego 7/10 (raport ten pozwala nam prognozować posunięć banków centralnych, jednakże należy pamiętać, iż w okresach osłabienia gospodarczego bank centralny mniej interesuje się inflacją, a bardziej przywróceniem warunków do osiągnięcia wzrostu gospodarczego).

Cross Rates – Kursy krzyżowe walut.

Crude Oil Inventories – Tygodniowa zmiana zapasów paliw.

Current Account – Rachunek obrotów bieżących.

Day trading – otwarcie i zamykanie danej pozycji w czasie tego samego dnia.

Dealer – osoba fizyczna lub instytucja, biorąca udział w transakcjach, sprzedająca lub kupująca instrumenty finansowe na własny rachunek i ryzyko.

Demo – rachunek demonstracyjny – konto  handlowe podłączone do platformy, umożliwiające zawieranie transakcji tylko na wirtualnych środkach.

Depozyt – środki pieniężne na rachunku klienta lub inne dostępne zabezpieczenie wymagane przez brokera do zabezpieczenia lub utrzymania danego rachunku w związku z prowadzoną działalnością.

Depozyt początkowy – minimalny poziom depozytu wymagany do otwarcia pozycji.

Depozyt zabezpieczający dla otwartej pozycji – część zabezpieczenia przeznaczona do zabezpieczenia otwartej pozycji klienta.

Deprecjacja – spadek wartości waluty.

Długa pozycja – kupno instrumentów inwestycyjnych.

Dźwignia, dźwignia finansowa – mnożnik pozwalający kontrolować dużą pozycję nieporównywalnie mniejszym kapitałem.

Durable Goods Orders – Zamówienia na dobra trwałego użytku.

ECN – Electronic Communications Network – Celem powstania ECN było zwiększenie szybkości oraz obniżenie kosztów przeprowadzania transakcji. Można je scharakteryzować w następujący sposób:

  • Całkowicie elektroniczny system łączenia zleceń, bez wykorzystania jakichkolwiek pośredników
  • Nie współpracuje z Market Makers i Market Specialists
  • Pozwala na anonimowość przeprowadzania transakcji
  • Najtańszy i najszybszy sposób przeprowadzania transakcji
  • Brak interwencji Dealera, rekwotowań itp.
  • Kwotowania, spread „interbank” międzybankowy

ECN broker – nie jest stroną dla twoich transakcji – pobiera tylko prowizję.

Empire State Business Conditions Index – Nowojorski indeks koniunktury.

Empire State Manufacturing Index – Raport powstaje w oparciu o ankiety wypełnione przez 175 szefów firm ze stanu Nowy Jork, w których m.in. oceniają perspektywy biznesu w najbliższych 6-ciu miesiącach.

Employment Change – Liczba nowych miejsc pracy.

Employment Report – Raport o zatrudnieniu.

Existing Home Sales – Sprzedaż domów na rynku wtórnym.

Forex – (foreign exchange) międzybankowy rynek wymiany walutowej o ogromnej płynności. Nie posiada centralnej jednostki nadzorującej obrót. Rynek forex funkcjonuje 24 godziny na dobę przez 5 dni w tygodniu.

Factory Orders – Zamówienie składane przez amerykański przemysł.

Fale Elliotta – Zasada oparta jest na psychologi inwestorów na którą oddziałują na przemian optymizm i pesymizm. Te huśtawki tworzą wzory które są nieodzowną częścią każdego trendu i stanowią strukturę 5-3. Według Elliott’a sekwencje mniejszych fal tworzą większe sekwencje fal poprzez łączenie się w dłuższym okresie czasowym . W kierunku obowiązującego trendu tworzy się pięć głównych fal po czym następuje ruch trzech fal w kierunku przeciwnym do ogólnie panującego trendu. Pięć fal stanowi falę impulsu i oznacza sie je cyframi 1,2,3,4,5 a trzy fale następujące po nich literami A,B,C.

Według Elliott’a układy fal formują się w następujących strefach czasowych:

– Submicro – minuty do godzin
– Micro – godziny do dni
– Subminuette – dni do tygodni
– Minutte – tygodnie do miesięcy
– Minor – tygodnie do kwartałów
– Intermediate – miesiące do kwartałów
– Primary – miesiące do lat
– Cycle – kwartały do lat
– Supercycle – lata
– Grand Supercycle – dekady lub wiek

Federal Funds Rate – Decyzja FED ws. stóp procentowych.

Figura – 100 pipsów. Zmiana kursu o jedną figurę to np. wzrost z 1,1234 na 1,1334.

FOMC Meeting Minutes – Protokół z posiedzenia FOMC.

Frycia – potoczne określenie EURPLN

Futures – Kontrakt terminowy futures jest umową między dwoma stronami, kupującym i sprzedającym, kupna lub sprzedaży okreśonych aktywów w określonym czasie w przyszłości po określonej cenie. Zobowiązanie do kupna lub sprzedaży aktywów nie jest kategoryczne i wygasa wraz z zamknięciem pozycji. Oznacza to, że w żadnym wypadku nie ma obowiązku utrzymywania kontraktu do momentu wygaśnięcia – czyli końca jego notowań.

Oznaczenie kontraktów:
np. #CLM9
CL – symbol (Light, Sweet Crude Oil)
M – kod miesiąca wygaśnięcia (czerwiec)
9 – rok wygaśnięcia (2009)

Standardowe kody miesięcy:
F – styczeń     N- lipiec
G – luty     Q – sierpień
H – marzec     U – wrzesień
J – kwiecień     V – październik
K – maj     X – listopad
M – czerwiec     Z – grudzień

GDP – Produkt Krajowy Brutto.

GfK German Consumer Climate – Indeks zaufania konsumentów.

High – najwyższy poziom ceny w danym okresie.

Hiperinflacja – bardzo szybki wzrost cen, powodujący spadek wartości pieniądza. Powoduje ją zwykle załamanie systemu finansowego danego państwa i wielki deficyt budżetowy, który finansuje się poprzez dodrukowywanie pieniędzy.

Housing Starts – Liczba sprzedanych nowych domów.

HPI – Raport o cenach domów.

Indeks giełdowy – wskaźnik informujący o zmienności cen, ukazujący tendencje, jakie występują na rynku w danym okresie czasowym.

Inflacja – wzrost poziomu cen, który jest efektem wzrostu podaży pieniądza.

Instrument finansowy – forma lokaty środków w m.in.: papiery wartościowe, towary, waluty.

Inwestor – Osoba lokująca środki w przedsięwzięcia, mające w przeszłości przynieść zyski.

Ifo Business Climate Index – Raport IFO.

Import Prices – Ceny importu.

Industrial New Orders – Zamówienia przemysłowe.

Industrial Production – Indeks produkcji przemysłowej.

Interbank – Rynek transakcji walutowych, których stroną banki, instytucje finansowe i duże podmioty gospodarcze.

ISM Manufacturing -Raport oceniający sytuację w sektorze wytwórczym.  Indeksy ISM należą do jednych z najważniejszych wskaźników oceniających koniunkturę w gospodarce amerykańskiej. Co miesiąc publikowane są raporty oceniające sytuację w sektorze wytwórczym oraz w sektorze usług. Na podstawie przeprowadzanych ankiet konstruowany jest indeks główny oraz następujące subindeksy: nowych zamówień (waga 30% w indeksie głównym), bieżącej produkcji (25%), zatrudnienia (20%), dostaw towarów (15%) oraz poziomu zapasów (10%). Odczyt przewyższający 50% wskazuje na rozwój produkcji i całej gospodarki.Wskazanie na poziomie 45%-50% wyraża stagnację w sferze produkcji przemysłowej przy utrzymującym się rozwoju ekonomicznym. Wartość wskaźnika poniżej 40% oznacza stagnację zarówno przemysłu jak i całej gospodarki. Rynki finansowe przywiązują do wskaźnika ISM dużą wagę ze względu na jego kompleksowy charakter oraz korelację z poziomem produkcji przemysłowej. Ponadto uważa się, że zachowanie indeksu ma istotny wpływ na politykę monetarną prowadzoną przez Fed.

ISM Non-Manufacturing – Pokazuje aktywność w sektorze przedsiębiorstw usługowych. Purchasing Managers Non-Manufacturing Index / ISM Services Non-Manufacturing Index.

Pochodna indeksu ISM – Pokazuje on aktywność w sektorze przedsiębiorstw usługowych. Opiera się na ankietach przeprowadzonych wśród około 370 szefów firm z sektora usługowego. Wartość indeksu powyżej 50 oznacza rozwój gospodarczy, natomiast wartość poniżej 50 oznacza recesję.

Konsolidacja – trend boczny, okres w czasie którego zmienność ceny waluty pozostaje w określonych granicach. Brak tendencji wzrostowej ani spadkowej.

Korekta – wyraźne wzrosty lub spadki cen związane z odreagowaniem wcześniejszego trendu.

Krótka pozycja – sprzedaż instrumentów inwestycyjnych.

Kurs – zmieniająca się w czasie cena, będąca wypadkową popytu i podaży na rynku.

Kwotowanie – para cen bid i ask na rynku walutowym.

Lewar – Dźwignia finansowa (ang. financial leverage) – instrument finansowy wykorzystywany przez podmioty w celu zwiększenia zyskowności. Dźwignia finansowa ma sens wtedy kiedy dofinansowując podmiot kapitałem obcym możemy liczyć na zwiększenie zysków przynajmniej w stopniu pozwalającym na spłatę kosztów pozyskania kapitału. Inaczej mówiąc podmiot osiąga korzyści z dźwigni finansowej, gdy koszt kapitałów obcych jest niższy od rentowności jego majątku.

Lot – jednostka walutowa. Na kontach mini 1 lot=10.000 waluty bazowej, zaś na kontach zwykłych lot=100.000 waluty bazowej.

Low – najniższy poziom ceny w danym okresie.

Leading Economic Indicators – LEI jest zbiorem 10 różnych wskaźników. Są to: średnia długość tygodnia pracy, nowrejestrowani bezrobotni, nowe zamówienia, osiągi sprzedawców (wyniki sprzedaży), nowe zamówienia na dobra kapitałowe nie uwzględniające zamówień przemysłu zbrojeniowego, pozwolenia na budowę, poziom indeksu S&P500, wskaźnik M2 skorygowany o inflacje, różnica stóp procentowych 10-letnich obligacji i fed funds rate, indeks oczekiwań konsumentów.

Libor Rate – Decyzja SNB ws. stóp procentowych

Limit Order – Pozwala inwestorowi zlecić zamknięcie swojej pozycji walutowej po określonym kursie, który jest dla niego bardziej korzystny niż obecnie. Zlecenie to wykorzystuje się najczęściej w celu zrealizowania zysku na transakcji, gdy dany poziom kursu walutowego pojawi się na rynku.

Margin Call – sytuacja, w której występuje niewystarczające zabezpieczenie lub wymóg jego wzniesienia dla zabezpieczenia otwartych pozycji. Zdefiniowany w umowie z brokerem.

M3 Money Supply – Podaż pieniądza.

MACD – Moving Averages Convergence/Diver – Wskaźnik konwergencji i dywergencji średnich kroczących Najpopularniejszy wskaźnik służący identyfikacji kierunku panującego trendu. Wskaźnik składa się z histogramu, którego wartość odzwierciedla różnicę dwóch średnich kroczących wykładniczych (standardowo 12 i 26-cio okresowej) oraz z linii sygnału (9-cio okresowa średnia krocząca wartości MACD). Sygnały kupna generowane są w momencie przecięcia opadającej linii sygnału z histogramem przyjmującym ujemne wartości. Analogicznie sygnał sprzedaży występuje, gdy rosnąca linia sygnału przecina histogram znajdujący się na dodatnich poziomach. Możliwa jest także analiza dywergencji oraz wartości skrajnych. Dywergencje w trendzie wzrostowym występują, gdy nowy szczyt na wykresie cenowym nie jest potwierdzony przez analogiczny szczyt na wykresie wskaźnika MACD. W trendzie spadkowym z kolei ceny wyznaczają nowe minimum, natomiast dołek na wykresie MACD położony jest powyżej poprzedniego. Takie zachowanie wskaźnika stanowi wyraźny sygnał możliwości zmiany dotychczasowego trendu.

Margin Call – Wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego.

Market Order – Podstawowym rodzajem zlecenia jest zlecenie rynkowe („market”) polegające na kupnie lub sprzedaży kontraktu po bieżącym kursie rynkowym. Zawieranie transakcji na rynku walutowym, a w szczególności na internetowych platformach obrotu niekoniecznie musi następować za pomocą zawarcia transakcji na rynku po aktualnym kursie. Transakcje można również dokonywać za pomocą zleceń warunkowych, tzw. „orderów”. Możliwość ta uwalnia inwestora od konieczności stałego śledzenia rynku i przenosi to obciążenie na system transakcyjny. Zlecenia warunkowe pozwalają na otwarcie pozycji lub zamknięcie pozycji po cenie ustalonej przez inwestora i wykonywane są w przypadku, gdy zajdą przewidziane przez inwestora warunki rynkowe.

Momentum – Wskaźnik momentum określa siłę panującego trendu. Najczęściej używanymi parametrami przy konstrukcji wskaźnika momentum są 10, 14 oraz 25. Wartości powyżej 100% mówią o trendzie wzrostowym, natomiast poniżej tego poziomu sygnalizują trend spadkowy. Zmiany wskaźnika idące zgodnie z trendem potwierdzają jego siłę. Sygnały kupna lub sprzedaży generowane są w momencie przebicia linii równowagi umiejscowionej przy poziomie 100%. Należy również zwrócić uwagę na pojawiające się dywergencje obrazujące osłabienie dotychczasowego trendu i mogące sugerować jego zmianę. Ponadto częstym sposobem analizy tego wskaźnika jest badanie poziomów ekstremalnych. Ze względu na brak standaryzacji wskaźnika momentum (ścisłego ograniczenia w zakresie przyjmowanych wartości) wyznaczenie poziomów ekstremalnych następuje na podstawie historycznych wartości.

Mortgage Approvals – Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny.

MPC Meeting Minutes – Protokół z ostatniego posiedzenia BoE

Niedźwiedź – osoba grająca na spadkach kursów.

NAHB Housing Market Index – Indeks rynku nieruchomości.

New Home Sales – Sprzedaż nowych domów.

Nonfarm Employment Change – Liczba nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym.

Obligacja – papier wartościowy, w którym podmiot emitujący stwierdza, iż jest dłużnikiem właściciela obligacji i zobowiązuje się do spełnienia określonego świadczenia.

Open – poziom ceny na otwarciu danego okresu czasowego.

Para walutowa – dwie waluty tworzące kurs walutowy, np. EUR/CHF, EUR/USD.

Pozycja overnight – długa lub krótka pozycja otwarta po zakończeniu danego dnia.

PCE Price Index – Wskaźnik bazowych wydatków konsumpcyjnych.

Pending Home Sales – Indeks podpisanych umów kupna domów na rynku wtórnym.

Personal Income – Mierzy zmiany w poziomie dochodów osobistych.

Personal Spending – Mierzy zmiany w poziomie wydatkach na konsumpcję.

Philadelphia Fed Manufacturing Index – Raport banku w Filadelfii.

Pips – Minimalna wartość, o którą może zmienić się cena waluty, dla większości walut oznacza czwarte miejsce po przecinku i stanowi 1/100 procenta.

Pivot Point – Pivot Points, czyli punkty zwrotu to matematyczna formuła wyznaczania poziomów wsparć i oporu na podstawie maksimów i minimów odnotowanych w danym okresie. Jest to więc wzór określający między innymi potencjalny zasięg ruchu notowań w danej jednostce czasu. Okres jaki został przyjęty do obliczeń jest także miernikiem czasu, przez który obowiązują wyliczone poziomy. Podstawowa interpretacja zakłada, że w pobliżu obliczonych wartości należy oczekiwać punktów zwrotnych i powrotu co najmniej do najbliższego poziomu. W przypadku przebicia szacowany jest ruch do kolejnej strefy wsparcia lub oporu, w zależności od bieżącego kierunku notowań. Dla diagramów dziennych dość dobry efekt dają wyliczenia bazujące na notowaniach tygodniowych lub miesięcznych.

Wprowadzając do swojej strategii punkty zwrotu, można wyodrębnić trzy podstawowe warianty. Pierwszy zakłada zajęcie pozycji w pobliżu podstawowego punktu zwrotu (Pivot Point) i w pobliżu poziomów S1 (dla pozycji krótkiej) lub R1 (dla pozycji długiej) ustawienia pierwszej ceny docelowej, gdzie realizowany będzie zysk. Strategia ta może być też oczywiście stosowana dla posiadanych pozycji sprzed bieżących obliczeń. Kolejne poziomy docelowe to oczywiście S2 i R2. Drugi wariant polegałby na spekulacyjnym kupnie pod odbicie w górę w przypadku spadku notowań do poziomu S1 lub S2 i wejściu na krótko w momencie dojścia notowań w pobliże poziomów R1 lub R2. Kolejno napotkane poziomy w przypadku kontynuowania odbicia stanowią potencjalny target price. Trzeci wariant, wymagający trochę cierpliwości, bierze pod uwagę wybicie notowań po za poziomy wsparcia lub oporu. W przypadku przebicia poziomu R1 należy zająć długą pozycję z perspektywą realizacji zysku w pobliżu wartości R2. Jeżeli notowania zejdą poniżej wartości S1 zajmowana jest krótka pozycja z ceną docelową na poziomie wyliczenia S2. Poziomy wsparcia lub oporu wyznaczone z pomocą tego narzędzia mogą też posłużyć jako linie obrony dla zleceń stop loss.
Pivot Point z powodzeniem można łączyć z innych technikami. Użycie dodatkowych linii trendu, identyfikacja formacji czy też wskazania oscylatorów, powinno poprawić efektywność strategii.

FORMUŁA:
P (Pivot point) = (H + L + C) / 3
R1 (pierwszy opór) = 2P – L
S1 (pierwsze wsparcie) = 2P – H
R2 (drugi opór) = P + (R1 – S1)
S2 (drugie wsparcie) = P – (R1 – S1)
Ceny zamknięcia, najwyższe i najniższe odnoszą się do okresu będącego podstawą obliczeń.

Platforma transakcyjna – Program komputerowy umożliwiający elektroniczne przeprowadzenie transakcji na rynku walutowym. Zaawansowane platformy zawierają moduły do sporządzania wykresów, analizy i rekomendacje, rozbudowane systemy wyciągów i raportów, okna do śledzenia wiadomości.

PMI Manufacturing – Indeks PMI Indeks (PMI) mierzy poziom aktywności nabywczej dyrektorów w sektorze produkcyjnym. Podnoszący się trend ma pozytywny skutek na walucie narodu. W celu publikacji indeksu, przeprowadzane są badania na pewnej liczbie tematów włączając zatrudnienie, produkcję, nowe zamówienia, dostawy, dostawcy i inwentarze. Przedsiębiorstwa obserwują te przeglądy dokładnie ponieważ mają wczesny dostęp do danych o wynikach ich spółki, które mogą być wiodącym wskaźnikiem ekonomicznych wyników.

Pozycja długa – ang. long position, zajęcie pozycji na rynku poprzez kupno kwotowanej waluty – gra na zwyżkę.

Pozycja krótka – ang. short position, zajęcie pozycji na rynku poprzez sprzedaż kwotowanej waluty – gra na zniżkę.

PPI – Inflacja PPI Producer Price Index; Core-PPI – Raport, w którym znajdują się wskaźniki inflacji podzielone ze względu na stopień zaawansowania produktów – surowce, półfabrykaty i dobra końcowe. Wskaźniki te odnoszą się do poziomu cen producentów. Główny indeks PPI różni się tym od indeksu CPI tym, że nie ujmuje cen usług ani cen produktów importowanych do kraju. PPI dotyczy tylko produktów rodzimych wytwórców. Oprócz tego ważną rolę w raporcie odgrywa Core PPI czyli wskaźnik nie uwzględniający zmiennych cen energii i żywności. Raport PPI publikowany jest kilka dni wcześniej przed raportem o cenach płaconych przez konsumentów i często służy analitykom do prognozowania danych zawartych w tym drugim raporcie. Istotność dla rynku walutowego: 6/10 (raport ten pozwala nam prognozować posunięcia banków centralnych, zachowanie PPI wyprzedza czasami ruchy wskaźnika CPI).

Rynek Byka – rynek wzrostów cen.

Rynek Niedźwiedzia – rynek spadków cen.

Retail Sales – Sprzedaż detaliczna.

Rolowanie kontraktu – z ang. Rollover, przedłużenie czasu zapadalności kontraktu o kolejne dwa dni robocze połączone z uaktualnieniem jego wartości wyliczonym na podstawie różnic w oprocentowaniu walut z pary (według punktów swapowych).

RSI-Relative Strenght Index – Wskaźnik siły względnej – Jeden z najpopularniejszych wskaźników mierzących tempo zmiany cen na rynku. Przyjmując skrajne wartości sygnalizuje stany wyprzedania i wykupienia rynku. Zmiany wskaźnika zgodne z panującym trendem potwierdzają siłę tendencji. Ważne sygnały mogą płynąć z dywergencji wskaźnika i cen rynkowych. Stan wyprzedania rynku można zidentyfikować, gdy wskaźnik RSI przyjmuje wartości poniżej 20-30 pkt, stan wykupienia natomiast jest sygnalizowany przy wskaźniku przebywającym powyżej granicy 70-80 pkt. W analizie najczęściej wykorzystywany jest wskaźnik obliczany na podstawie cen zamknięcia z czternastu okresów.

Scalping – zamykanie i otwieranie pozycji w krótkim czasie.

Stopa procentowa – miernik przychodu, przysługujący właścicielowi kapitału za jego udostępnianie danemu podmiotowi.

S&P/CS Composite-20 HPI – Indeks S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii.

Sell Limit – Sprzedaż kontraktu po kursie wyższym od bieżącej ceny rynkowej.

Sell Stop – Sprzedaż kontraktu po kursie niższym od bieżącego.

Sentix Investor Confidence – Indeksy Sentix to grupa wskaźników obrazujących oczekiwania inwestorów finansowych, publikowanych przez grupę badawczą Sentix. Badania prowadzone są raz na tydzień wśród inwestorów dwunastu różnych rynków (niemiecki rynek akcji, niemiecki rynek akcji firm technologicznych, rynek akcji Strefy Euro, rynek akcji USA, rynek akcji firm technologicznych USA, japoński rynek akcji, rynek obligacji długoterminowych Strefy Euro, rynek obligacji długoterminowych USA, EUR/USD, USD/YEN, rynek złota, rynek ropy naftowej). Dane zbierane są oddzielnie dla inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Sentix konstruuje liczne subindeksy i indeksy.

Services PMI – Pokazuje koniunkturę w sektorze usługowym w strefie euro.

Simple Moving Averages, Exponential MA – Średnie kroczące zwykłe i wykładnicze – Średnie kroczą ce stanowią najprostsze i popularne narzędzie identyfikacji trendu. Najczęściej używanymi parametrami są 5 i 25 oraz 15 i 45 okresów. Sygnały kupna generowane są w momencie przebicia od dołu średniej dłuższej przez średnią krótkookresową. Przecięcie od góry generuje z kolei ygnał sprzedaży. Często obok średnich kroczących zwykłych używane są średnie wykładnicze. Ze względu na większe wagi wcześniejszych danych uważa się, że średnie wykładnicze szybciej reagują na zmianę trendu.

Spot -Transakcja, której rozlicznie następuje dwa dni po jej zawarciu.

Spread – Widełki cenowe, różnica pomiędzy cenami kupna i sprzedaży.

Stochastic Slow – Oscylator stochastyczny wolny – Wskaźnik ten przyjmuje wartości z przedziału od 0 do 100. W oscylatorze tym używa się dwóch linii %K oraz %D. Zasadniczą rolę odgrywa linia %D, która jest głównym źródłem sygnałów. Linie %K i %D tworzą tzw. szybki oscylator stochastyczny, który jest raczej rzadko stosowany ze względu na nadmierna wrażliwość. Wolny Oscylator Stochastyczny jest wygładzoną wersją szybkiego, który otrzymuje się stosując średnią z 3 jednostek czasowych linii %K i %D. Podstawowe sygnały oscylatora to przecięcie linii %K i %D. Obserwując je należy brać pod uwagę poziom, na jakim się znajdują. Obszar wyprzedania dla %D to mniej niż 30, zaś obszar wykupienia to więcej niż 70. Sygnały sprzedaży generowane są zazwyczaj, gdy linia %K (szybsza) przecina od góry zniżkującą linię %D. Sygnał kupna występuje, gdy linia % K przebija od dołu zaczynającą już zwyżkować linię %D. Kluczowym zagadnieniem przy analizie oscylatora stochastycznego jest analiza dywergencji pomiędzy linią %D a wykresem cenowym. Pojawienie się dywergencji świadczy o osłabieniu bądź możliwym odwróceniu dotychczasowego trendu.

Stop-Loss Order – Pozwala inwestorowi zlecić zamknięcie swojej pozycji walutowej po określonym kursie, który jest dla niego mniej korzystny niż obecnie. Zlecenie to wykorzystuje się najczęściej żeby ograniczyć ewentualnie straty na transakcji do pewnego akceptowalnego dla inwestora poziomu. Chodzi o to, aby strata dalej nie powiększała się. Ponadto zlecenie stop-loss można wykorzystać do obrony określonego poziomu zysku.

Tick – najmniejsza, pojedyncza zmiana na rynku.

Trend – określa kierunek zmiany ceny.

Trend wzrostowy – cena zmienia się z tendencją do wzrostu oraz trend spadkowy – cena zmienia się z tendencją do spadku.

Tankan Survey – Raport Banku Japonii Tankan

Teoria Dow’a:

1) Na rynku występują trzy trendy
– trend wzrostowy – kiedy kolejne szczyty ceny występują na wyższych poziomach niż poprzednie szczyty ceny i kolejne dołki cenowe zamykają sie na poziomach wyższych niż poprzednie dołki cenowe.
– trend spadkowy – sytuacja odwrotna do trendu spadkowego, kiedy kolejne szczyty występują na niższych poziomach niż poprzednie
– trend główny – przyrównał do przypływów i odpływów morza, trend wtórny do fal składających się na przypływy i odpływy, a trend krótkookresowy do zmarszczek tworzących się na fal. Trend główny trwa ponad rok, a nawet do kilkunastu lat. Trend wtórny stanowi korektę trendu głównego i na ogół trwa od trzech tygodni do trzech miesięcy. Trendy krótkookresowe trwają zazwyczaj niespełna trzy tygodnie i stanowią krótkie korekty trendu wtórnego.

2) Trendy mają trzy fazy
– faza akumulacji – jest to faza w której inwestorzy wykorzystując wiedzę aktywnie kupują lub sprzedają dany instrument przeciw ogólnej opinii rynku początkowo będąc w mniejszości, w tej fazie cena nie ulega dużym zmianom.
– faza publicznego udziału – jest to faza kiedy rynek zaczyna rozumieć inwestorów będących początkowo w mniejszości i zaczyna się bardziej gwałtowna zmiana ceny.
– faza dystrybucji – kiedy wszyscy inwestorzy masowo uczestniczą w rynku, sytuacja posiada doskonałe rekomendacje i zaczyna się wyprzedaż przez inwestorów realizujących zyski.

3) Rynek dyskontuje wszystkie wiadomości
Ceny akcji wchłaniają nowe informacje tak szybko jak one stają się dostępne. Ilekroć nowa wiadomość jest wypuszczana ceny zmieniają się by uwzględnić nową informację.

4) Średnie rynkowe się potwierdzają
Każdy istotny sygnał generowany przez którąś ze średnich musi być potwierdzony przez drugą średnią, na przykład obie średnie muszą się przebić przez określony punkt ażeby można było mówić o początku nowej sytuacji.

5) Trendy są potwierdzane przez volumen
Według Dow’a znaczące ruchy cen idą w parze ze wskaźnikiem volumenu.

6) Trend istnieje dopóki nie pojawi się wyraźny sygnał jego zakończenia.
Dow wierzył że istniejący trend pomimo swych ruchów wykazuje tendencję do kontynuacji dopóki nie pojawią się zmieniające ten stan wyraźne zewnętrzne czynniki.

Gotowy do wejścia w świat forex? Sprawdź nasze szkolenia, aktualności i sygnały!

Trafne prognozy i analizy to nasza specjalność. Pomożemy i doradzimy w każdym problemie związanym rynkiem walut i inwestycjami forex:

 

Jesteś nowy w świecie forex i rynków walutowych? Zacznij od podstawowych pojęć i wiedzy. Śledź także nasze aktualności branżowe i bądź na bieżąco:

 

Share